Biedrības nosaukums.

 • Biedrības nosaukums ir “ĢIMENE. TAUTA. VALSTS.” (turpmāk tekstā - Biedrība).

Biedrības mērķi.

Biedrības mērķi ir:

 • Atbalstīt un stiprināt Latvijas kā drošas, pārtikušas, demokrātiskas un nacionālas valsts ideju;

 • Organizēt brīvprātīgos iniciatīvas projektus, kas ir vērsti uz veselīga dzīvesveida un tradicionālu morālo vērtību nostiprināšanu Latvijas sabiedrībā;

 • Veicināt savstarpējo palīdzību, paaudžu kopdarbību, latviskās vides un kultūras mantojuma sargāšanu, latvisko vērtību kopšanu un nostiprināšanu;

 • Izglītot sabiedrību, atbalstot un stiprinot cilvēku tāpatību, ģimeni un tautu globālo izaicinājumu laikmetā;

 • sadarboties ar valsts, pašvaldību u.c.; organizācijām likumdošanas jomā, atbalsta programmu izstrādē, kā arī veikt citus pasākumus, kas saistīti ar minētajām vērtībām.

Biedrības darbības termiņš.

 • Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

Biedrības biedri, viņu tiesības un pienākumi.

 • Par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

 • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Biedrībā iestāties var tikai ar valdes priekšsēdētāja rakstisku rekomendāciju, ko iesniedz kopā ar pieteikumu, dzīves gājuma aprakstu (curriculum vitae) un eseju par savu iespējamo darbību biedrībā. Pieteikuma un esejas formu un apjomu nosaka valde.

 • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas. Valdei pieteicēja lūgums ar visiem iesniegtajiem dokumentiem ir jāizskata un jāizvērtē tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.

 • Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

 • Biedram ir tiesības izstāties no Biedrības, par to rakstiski paziņojot valdei.

Valdei ir tiesības izslēgt biedru no Biedrības šādos gadījumos:

 • biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

 • biedrs nepilda savus pienākumus;

 • biedrs pārkāpj Biedrības statūtu prasības.

 • Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Biedriem ir šādas tiesības:

 • piedalīties Biedrības pārvaldē;

 • saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

 • piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrībaī darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

 • Biedrības biedru pienākumi

 • ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanu.

 • Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

Biedrības struktūrvienības.

 •  Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

 •  Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

Biedru sapulce.

 • Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

 •  Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

 • Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

 • Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 • Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

 • Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

 • Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

 • Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

Izpildinstitūcija.

 • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem

 • Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu

 • Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

 • Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

 • Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 • Valde ir tiesīga veidot padomdevēju institūcijas, kurās ir tiesīga iekļaut arī ārējus ekspertus un pārstāvjus.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now